Fire Department Of Bellevue-Dayton

2016 EMS & Fire Runs

 

2016 EMS RUNS

Incidents to Bellevue                                         659
Incidents to Dayton                                           823
Incidents to Newport                                          25
Incidents to Ft. Thomas                                      20
Total EMS Runs                                                 1527

2016 FIRE RUNS

Incidents to Bellevue                                         310
Incidents to Dayton                                           309
Incidents to Newport                                          27
Incidents to Ft. Thomas                                        5
Total Fire Runs                                                    651

2016 MUTUAL AID RECEIVED

Aid from Newport                                                65
Aid from Fort Thomas                                         45
Aid from Southgate                                                2
Total Mutual Aid Received                              112