Fire Department Of Bellevue-Dayton

2014 EMS & Fire Runs

2014 EMS RUNS

Incidents to Bellevue                                         681
Incidents to Dayton                                           979
Incidents to Newport                                          19
Incidents to Ft. Thomas                                      19
Total EMS Runs                                                1698

2014 FIRE RUNS

Incidents to Bellevue                                         305
Incidents to Dayton                                           327
Incidents to Newport                                            7
Incidents to Ft. Thomas                                        4
Total Fire Runs                                                    643

 2014 MUTUAL AID RECEIVED

Aid from Newport                                                65
Aid from Fort Thomas                                         53
Aid from Southgate                                               3
Total Mutual Aid Received                                121